svetlogopedie.cz

Co nabízím

 

  • Poradenství a pravidelná péče v oblasti speciální pedagogiky se zaměřením na rozvoj řeči a komunikace

Poskytuji podporu rozvoje řeči a komunikace v nejširším slova smyslu, ve všech jazykových rovinách. Pracuji s klienty od nejútlejšího věku. Využívám hravé metody a formy. Zaměřuji se na práci s dětmi s narušenou komunikační schopností, s ohroženým vývojem, na děti s mentálním, kombinovaným, tělesným postižením a s poruchami autistického spektra.  

  • Surdopedická péče

Specializuji se na práci s dětmi se sluchovým postižením a jejich rodinami. Provázím je  od útlého věku. Zaměřuji se na podporu rozvoje komunikačních schopností. Mým cílem je postupně vést děti k verbální komunikaci. Jako podporu využívám alternativní metody komunikace, znak do řeči, Baby Sings, znakový jazyk. V případě potřeby pracuji metodou takzvané totální komunikace – využívám odezírání, daktylní znaky, artikulační znaky, znakový jazyk, mluvenou řeč. To vše se snažím zavádět smysluplně a hravě, podle potřeb dítěte a jeho rodiny. 

  • Bobath terapie

Jako Bobath terapeut pracuji s dětmi s ohroženým vývojem, s kombinovaným postižením, tělesným postižením a s diagnózou dysartrie.  Poskytnu podporu v oblasti primárních schopností mluvidel – potíže spojené s kousáním, sáním a polykáním. Podpořím optimální dechový stereotyp a hlasový projev. Zajímám se o klienta celostně a vždy sleduji celkové motorické schopnosti dítěte, jeho potřeby a možnosti rodiny. V případě potřeby konzultuji souvislosti vývoje s fyzioterapeutem. Hledám pro dítě nejlepší vhodný způsob komunikace, ať už formami alternativní a augmentativní komunikace nebo mluvenou řečí. 

  • JIAS terapie

Pro klienty, kteří mají nedostatky ve sluchovém zpracování a na základě toho mají potíže v mluvené řeči (například mají diagnózu vývojové dysfázie nebo dyslálie), ve čtení, v psaní (dyslexie, dysortografie, dysgrafie) a v pozornosti (ADD, ADHD), nabízím specializovanou sluchovou terapii. Tato individualizovaná terapie  navazuje na velmi podrobné vyšetření sluchových funkcí a laterality všech párových orgánů. Spočívá v pravidelném poslechu hudebních souborů, které jsou připraveny klientovi na míru. Tato originální terapeutická hudba stimuluje sluchová centra v mozku, spolupráci mozkových hemisfér a umožňuje ovlivnit řečové a komunikační schopnosti, potíže v psaní, čtení a pozornosti.

K osobním konzultacím a terapiím se můžeme setkat v poradně  v Jihlavě (fotogalerie) nebo v Brtnici (fotogalerie).

Ke schůzce je možné využít i online setkání.

Terapie vedu s ohledem na potřeby každého jednotlivého klienta. Snažím se vždy přinést profesionalitu a lidskost. Hledání různorodých možností a cest na poli komunikace je pro mě zásadní.

  • Další aktivity:

Povídání a semináře pro rodiče na téma narušené komunikační schopnosti (mateřská centra, komunitní školy, organizace pro podporu pěstounských rodin, organizace pro podporu rodin, rané péče, mateřské školy). Téma připravuji podle zakázky a potřeb pořadatelů.

Přispívám do odborných médií jako je Logopedárium a Listy klinické logopedie.

  • Organizace, s kterými spolupracuji:

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, p.o. http://www.msdemlova.cz/

Raná péče Třebíč    http://www.ranapecetrebic.cz/?archiv=1

Oblastní charita Jihlava    https://jihlava.charita.cz/

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Vysočina p.s., Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. http://cnn-vysocina.cz/o-nas/

Centrum AVARE s.r.o.,  https://www.avare.sk/

Česká Asociace Dětských Bobath Terapeutů z.s., https://www.cadbt.cz/

 

Zdůrazňuji, že nejsem klinický logoped ve smyslu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních č. 96/2004 Sb. (Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů.)

Kontakt

Poradna Řeč a komunikace

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz