svetlogopedie.cz

Kdo jsem


Naděžda Grznárová – žena – manželka  – maminka – speciální pedagog – logoped – surdoped – Bobath terapeut – JIAS terapeut

Logopedická praxe

Ve své logopedické praxi v Jihlavě a Brtnici na Vysočině již od roku 2000 pracuji dětmi s narušenou komunikační schopností. Řadu dětí vedu ke správné výslovnosti hlásek. U dětí s opožděným vývojem řeči hledáme v rámci logopedické terapie první slova a věty. S dětmi se sluchovým postižením se učíme slyšet všechny zvuky a hlasy z okolí a pak společně znaky nebo slovy pojmenovávat svět a vlastní potřeby. U dětí, které z různých důvodů nemluví (z důvodu tělesného, mentálního, nebo jiného postižení) hledáme jiné způsoby komunikace – ať už si pomáháme obrázky v komunikačním deníku, nebo vhodným programem na tabletu. U těch, kteří mluví, ale nerozumí, hledám cesty k porozumění mluvené řeči. A těm, kteří mluví, dobře rozumí, ale zadrhávají se jim hlásky, slabiky nebo celá slova v ústech se snažím pomoci najít plynulou řeč. V rámci Bobath terapie pomáhám klientům, kteří potřebují pomoci s nácvikem kousání, polykání, sání. V poslední době se zaměřuji na speciální sluchovou stimulaci JIAS, díky které mohu podpořit sluchové vnímání a pozitivně tak ovlivnit vazbu na řeč u různých logopedických diagnóz.

Poslání

Komunikace a schopnost domluvit se činí člověka bytostí samostatnou, svébytnou. Domluvit se ať  už slovy, obrázky nebo znaky – sdělit si vzájemně co cítíme a co potřebujeme.  Proto pro mě práce logopedky (a surdopedky), není jenom „prací“, ale tak trochu i vášní a posláním.

Ráda se vzdělávám a inspiruji. Pravidelně se účastním kurzů týkajících se problematiky logopedie, surdopedie, psychologie a osobnostního rozvoje.

Profesní vývoj

Čím jsem ve svém profesním životě prošla, kde jsem studovala, pracovala, co dělám a kde se angažuji najdete v mém životopise.

Kontakt

Logopedická poradna Svět logopedie

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz