svetlogopedie.cz

Dysfázie

Dysfázie

mluví jako cizinec“

špatně rozumí“

v řeči je výrazně opožděný proti vrstevníkům“

 

Vývojová dysfázie je specificky narušený vývoj řeči, který se projevuje ztíženou schopností nebo neschopností naučit se komunikovat mluvenou řečí. Příčinou je porucha centrálního zpracování řečového signálu. Postižení je lokalizováno do centrální sluchové oblasti řečových center. Projevuje se širokou symptomatikou včetně výrazně nerovnoměrného vývoje celé osobnosti. Důležitá informace je, že se neváže k intelektu. Postižení může mít různou hloubku, podle níž se odvíjí různě široká škála příznaků. Ty se mohou objevovat v rozmezí od jednotlivých dysfatických projevů až po úplnou nemluvnost.

Projevy dysfázie

  • opožděný vývoj řeči

  • poškození jazykových schopností – schopnost tvořit jednotlivé hlásky, spojovat je do slabik a slov, narušená gramatická struktura vět a jejich stavba

  • slovní zásoba chudá

  • porucha sluchového vnímání – špatná schopnost reprodukce rytmu, melodie a dynamiky řeči, narušení fonematického (hláskového) slyšení, sluchová paměť

  • porucha zrakového vnímání – optická paměť, schopnost rozlišování tvarů, prostorová a pravolevá orientace

  • poruchy jemné i hrubé motoriky

  • ve školním věku se často pojí se specifickými poruchami učení

 

Terapie dysfázie

Logopedická terapie je systematická a dlouhodobá, často letitá. Úspěch je závislý nejen na kvalitách odborníka, hloubce postižení, osobnosti dítěte, ale hlavně na citlivé spolupráci s rodiči. Řeč se staví postupně, dle zásady od jednoduššího ke složitějšímu. Logoped zpravidla vede s dítětem logopedický deník, který slouží k pravidelné práci doma. Používá se řada didaktických vizuálních a manipulačních pomůcek. Cílem je zapojit co nejvíce smyslů (hmat, zrak, chuť, čich, sluch) k zafixování řečových schémat. Řeč je stavěna pěkně od základů. Zvuky, jednoslabičná slova, dvouslabičná slova, jednotlivé slovní okruhy, krátká věta dvouslovná, tříslovná, komunikace v jednoduchých větách, trénink sluchového vnímání atd. V pozdějších částech terapie se trénuje např. použití zvratného zájmena se, užití časů, tvary slov v jednotlivých pádech atd.

 

Co můžeme nabídnout ve Světě logopedie:

Mám dlouholeté zkušenosti s vedením dětí s diagnózou „vývojová dysfázie“. Snažím se o rozvoj řečových schopností v celé jejich šíři. Rozvíjím slovní zásobu, artikulaci zvuků, slov. Zaměřuji se na větnou stavbu. Prohlubuji porozumění mluvené řeči. Vytvářím a vedu s dětmi logopedický deník, který tvoří základní páteř logopedické terapie.

V případě potřeby zprostředkuji kontakt se speciálně pedagogickým centrem, které může vydat potřebná doporučení ohledně výuky ve škole.

Kontakt

Logopedická poradna Svět logopedie

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz