svetlogopedie.cz

Sluchové zpracování

I přes zdravý sluch, může být schopnost dítěte dobře a správně poslouchat, tedy správně zpracovat slyšené, narušená.

Sluch je schopnost slyšet, je to smysl. Jedná se fyziologickou schopnost ucha a mozku přijímat zvuk. Schopnost slyšet je vrozená, pokud je ucho fyziologicky v pořádku. A je to jediný smysl, který je plně funkční už před narozením.

Poslouchání je chování. Je to schopnost věnovat pozornost slyšenému. Tuto schopnost se musíme aktivně učit. Umožňuje nám, aby mozek interpretoval zvuky, které slyšíme a abychom je mohli pochopit. Poslouchání je aktivní proces. A řekněme, že právě poslouchání zahrnuje sluchové zpracování.

Proč se mohou objevit potíže ve sluchovém zpracování?

1. Genetické poruchy, neurologické nálezy (Downův syndrom, DMO)

2. Neurofyziologické opoždění vývoje (Opožděný vývoj řeči, specifické poruchy učení, dyspraxie, hyperaktivita, porucha autistického spektra)

3. Nerovnoměrný vývoj (KISS syndrom, úrazy, nucená změna laterality)

4. Záněty středního ucha, tekutina ve středním uchu, časté ORL infekty, zvětšená nosní mandle

5. Alergie, intolerance, přecitlivělost na látky a potraviny, přetrvávající reflux

6. Nevhodné, příliš hlučné prostředí

7. Emoční problémy

Co všechno do sluchového zpracování můžeme zařadit?

1. Sluchová analýza

 • schopnost přesně rozkládat a skládat slova
 • rozlišení jednotlivých elementů řeči (věty, slova, slabiky, hlásky)
 • je důležitá i v písemném projevu (záměna pořadí písmen ve slově)
 • určení pozice hlásky ve slovech – první a poslední hláska, kde slyšíš hlásku

2. Sluchová syntéza

 • schopnost skládat hlásky do slov a slova do vět
 • má velký vliv na čtení a psaní

3. Sluchová pozornost

 • napřímení pozornosti ke sluchovému podnětu a vnímat jej
 • při poruše dítěti zvuky splývají, mají zmatek v tom co slyší

4. Lokalizace zvuku

 • schopnost rozeznat směr a vzdálenost zvuku
 • při poruše mají potíže klienti vnímat zvuky oběma ušima
 • potřebují delší čas na rozeznání odkud zvuk jde

5. Diskriminace, diferenciace

 • schopnost odlišit od sebe jednotlivé zvuky
 • rozvíjí se od narození – od neverbální diskriminace až k diskriminaci jednotlivých zvuků

6. Selekce

 • schopnost rozlišení významově nepodstatných ruchů a šumů od informací, které mají významový

7. Sluchová paměť, sekvenční vnímání

 • schopnost zapamatovat si slyšené sluchové podněty a podržet je v krátkodobé nebo dlouhodobé paměti
 • potíže se zapamatováním pořadí slabik ve slovech, pořadí slov ve větách
 • potíže se zapamatováním více verbálních podnětů za sebou
 • potíže v počítání z paměti
 • problémy v diktátech

8. Doplňování

 • schopnost spojovat jednotlivé fragmenty řeči do smysluplného celku

9. Vnímání a reprodukce rytmu

 • schopnost vnímat délku samohlásek
 • rozklad slov na slabiky
 • stavba vět a slov
 • schopnost reprodukce rytmu

Kontakt

Logopedická poradna Svět logopedie

Žižkova 1683/13 (budova Globus), JIHLAVA

náměstí Svobody 379 (budova radnice), BRTNICE

774 622 651

nada.grznarova@seznam.cz